Continguts nuclears

Tecnologia industrial I

TECNOLOGIA INDUSTRIAL I

Unitat 1 ELS RECURSOS ENERGÈTICS

* Relacionar el concepte de poder calorífic amb el de potència, energia i rendiment.

Poder calorífic i capacitat calorífica

La contaminació ambiental Efecte hivernacle. Nivells de CO2 La pluja àcida

La contaminació atmosfèrica urbana. Les boires fotoquímiques

La contaminació radioactiva

 

Unitat 2 PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA

Tipus de centrals

 

Unitat 3 ENERGIES ALTERNATIVES

* Relacionar i valorar els avantatges i inconvenients de l’ús d’energies renovables enfront de les convencionals.

Energies alternatives

Les energies renovables i els beneficis de la seva utilització

 

Unitat 4 CIRCUITS DE CORRENT CONTINU

* Resoldre problemes pràctics relacionats amb la llei d’Ohm, potència i energia.

* Determinar els efectes tèrmics (llei de joule) del corrent elèctric i la seva aplicació en màquines i aparells de protecció.

Llei d’Ohm generalitzada en un circuit amb forces electromotrius i forces contraelectromotrius.

Energia, Potència

Secció dels conductors

Caiguda de tensió en un conductor (cdt)

Llei de Joule

 

Unitat 5 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DOMÈSTIQUES

* Descriure i identificar els principals elements de seguretat de les instal·lacions elèctriques domèstiques, industrials i de locals de pública concurrència.

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió

Instal·lacions domèstiques

Els circuits d’alimentació

El circuit de connexió a terra

 

Unitat 6 PROPIETATS I ASSAIGS

* Descriure i classificar les propietats més importants dels materials i assajos per determinar-les. * Identificar i classificar materials.

Els materials i els processos industrials

Propietats mecàniques

Resistència mecànica i assaig de tracció

Models de deformació i comportament mecànic

Assaig de tracció

Esforç unitari

Allargament unitari

Diagrama de tracció

Propietats tèrmiques

Dilatació tèrmica

 

Unitat 7 METAL·LÚRGIA I SIDERÚRGIA

* Descriure el procés, la finalitat i les aplicacions dels diferents tractaments tèrmics. * Interpretar el diagrama Fe/C

El ferro i els seus aliatges

Els aliatges ferro-carboni

Tractaments tèrmics

El tremp

El revingut

La recuita

El normalitzat

 

Unitat 9 MATERIALS NO METÀL·LICS

Els plàstics

Classificació dels polímers

 

Unitat 10 MÀQUINES SIMPLES I ELEMENTS DE MÀQUINES

Diagrama del cos lliure

Màquines simples

 

Unitat 11 MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DE MOVIMENT

* Identificar els principals sistemes de transmissió del moviment i descriure’n les seves aplicacions i característiques més importants. * Determinar velocitats angulars, lineals, relacions de reducció i parells i rendiments en els sistemes de transmissió estudiats.

Transmissió mitjançant elements flexibles

Càlcul de velocitats. Relació de transmissió

Transmissió mitjançant engranatges

Càlcul de velocitats i relacions de transmissió

Transmissió de moviment mitjançant rosques

Càlcul de velocitats i relacions de transmissió

 

Unitat 12 ACCIONAMENTS PNEUMÀTICS

* Realitzar i interpretar esquemes de circuits pneumàtics senzills utilitzant la simbologia normalitzada.

Disseny de circuits

Diagrama espai-fase

L’esquema pneumàtic