Tecnología

Competències mínimes

Tecnologia

1r. ESO

 1. Planificar l’execució de projectes tecnològics senzills i dirigits, anticipant els recursos materials i humans necessaris.
 2. Interpretar croquis, esquemes i plànols entenent la relació entre l’escala del dibuix i les seves dimensions.
 3. Realitzar operacions bàsiques de muntatge i desmuntatge d’objectes i aparells senzills.
 4. Identificar, seleccionar i utilitzar eines i materials d’ús comú adients per a treballs pràctics senzills.
 5. Prendre consciència de la importància del desenvolupament sostenible mitjançant el consum responsable i l’ús de materials reciclats.
 6. Realitzar programes bàsics per al control de robots.
 7. Elaborar la documentació pròpia del procés tecnològic emprant mitjans informàtics.

 

2n. ESO

 1. Descriure un procés de fabricació artesanal i industrial, relacionat amb el vestit, l’alimentació o l’energia.
 2. Fer petits muntatges elèctrics descrivint-ne el funcionament.
 3. Conèixer sistemes d’estalvi energètic en el desenvolupament de la vida quotidiana per prendre consciència del perill de l’esgotament de recursos.
 4. Valorar el manteniment i bon ús de les màquines específiques per a cada treball.
 5. Elaborar la documentació pròpia i exposar-la emprant mitjans informàtics.
 6. Realitzar programes senzills per al control de robots.
 7. Dissenyar objectes amb estructures bàsiques utilitzant aplicacions de disseny assistit per ordinador.

 

3r. ESO

 1. Planificar l’execució de projectes tecnològics senzills, anticipant els recursos materials i humans necessaris.
 2. Comprendre i descriure el funcionament i l’aplicació dels diferents mecanismes de transmissió i transformació del moviment a partir de l’anàlisi i l’observació d’aquests en diferents màquines.
 3. Descriure els avantatges i els inconvenients dels combustibles alternatius als actuals combustibles fòssils.
 4. Utilitzar fórmules per a la resolució de problemes de relacions de transmissió i de força, potència i treball.
 5. Aplicar les normes de seguretat i d’ús en la utilització de màquines, eines i espais.
 6. Ús d’aplicacions informàtiques per a la cerca d’informació, la resolució de problemes, la simulació i la presentació de documentació.
 7. Realitzar programes per al control de robots de forma que interactuïn amb l’entorn.

 

4t. ESO

 1. Disseny d’espais proporcionats utilitzant programes de 3D.
 2. Descriure aspectes fonamentals relacionats amb la construcció d’habitatges, amb l’ús de les seves instal•lacions i respectant l’entorn natural.
 3. Prendre consciència dels riscos que comporta la mala utilització de les eines, instal•lacions, màquines i aparells que es poden trobar dins dels habitatges.
 4. Diferenciar i descriure alguns elements que formen part de instal•lacions elèctriques, pneumàtiques, hidràuliques i de circuïts electrònics així com alguna aplicació d’aquestes instal•lacions o circuits.
 5. Desenvolupar un projecte utilitzant plaques programables de control.
 6. Prendre consciència de les implicacions que suposa l’evolució tecnològica vers la nostra societat.
 7. Valoració dels perills de l’electricitat i aplicació de les normes de seguretat en la realització i manipulació de circuits elèctrics.

 

Informàtica

4t. ESO

 1. Identificar i valorar els diferents elements físics d’un ordinador.
 2. Definir i gestionar els diferents tipus de sistemes operatius.
 3. Dissenyar documents de text, fulls de càlcul i bases de dades que incorporin opcions avançades de funcionalitat i que permetin generar produccions amb elements diversos.
 4. Capturar, editar i realitzar muntatges de fotografies, vídeo i àudio.
 5. Desenvolupar continguts per a Internet que incorporin recursos multimèdia i aplicant estàndards d’accessibilitat.
 6. Treballar com a usuaris en xarxes locals i compartir-hi dispositius de forma efectiva.
 7. Respectar el dret a la intimitat a la xarxa, la propietat intel•lectual de les creacions digitals i tenir cura de la pròpia identitat digital i la dels altres.
 8. Realitzar programes simples definits per a diferents dispositius i aplicats a la resolució de problemes de l’entorn immediat.

 

Competències mínimes transversals de l’ESO

1.- Respectar les normes establertes per la vida social en la relació amb les persones, les instal•lacions i els equipaments.
2.- Conèixer i utilitzar habilitats socials bàsiques en la comunicació interpersonal.
3.- Participar en la vida de l’aula i de l’Institut.
4.- Ser, dialogant, escoltar als altres, contemplar diferents punts de vista i posar-se en el lloc de l’altre davant del conflicte.
5.- Ser capaç de treballar en equip.
6.- Presentar les feines amb cura, ordre, correcció i puntualitat.
7.- Fer la feina ben feta per superar-se i millorar.
8.- Analitzar i corregir les errades.