Tecnología

Competències mínimes

Competències mínimes.
Tecnología

1r. ESO

 1. Planificar l’execució de projectes tecnològics senzills i dirigits, anticipant els recursos materials i humans necessaris.
 2. Interpretar croquis, esquemes i plànols entenent la relació entre l’escala del dibuix i les seves dimensions.
 3. Identificar, seleccionar i utilitzar eines i materials d’ús comú adients per a treballs pràctics senzills.
 4. Valoració dels perills de l’electricitat i aplicació de les normes de seguretat en la realització i manipulació de circuits elèctrics.
 5. Prendre consciència de la importància del desenvolupament sostenible mitjançant el consum responsable d’energia elèctrica i l’ús de materials reciclats.
 6. Elaborar la documentació pròpia del procés tecnològic emprant mitjans informàtics.

2n. ESO

 1. Descriure un procés de transformació relacionat amb el vestit, l’alimentació o l’energia.
 2. Fer petits muntatges elèctrics descrivint-ne el funcionament.
 3. Conèixer sistemes d’estalvi energètic en el desenvolupament de la vida quotidiana per prendre consciència del perill de l’esgotament de recursos.
 4. Valorar el manteniment i bon ús de les màquines específiques per a cada treball.
 5. Ús d’aplicacions informàtiques per a la cerca d’informació.
 6. Elaborar la documentació pròpia i exposar-la emprant mitjans informàtics.

3r. ESO

 1. Realitzar operacions bàsiques de muntatge i desmuntatge d’objectes i aparells senzills.
 2. Planificar l’execució de projectes tecnològics senzills, anticipant els recursos materials i humans necessaris.
 3. Comprendre i descriure el funcionament i l’aplicació dels diferents mecanismes de transmissió i transformació del moviment a partir de l’anàlisi i l’observació d’aquests en diferents màquines.
 4. Descriure els avantatges i els inconvenients dels combustibles alternatius als actuals combustibles fòssils.
 5. Aplicar les normes de seguretat i d’ús en la utilització de màquines, eines i espais.
 6. Ús d’aplicacions informàtiques per a la cerca d’informació, la resolució de problemes, la simulació i la presentació de documentació.

4t. ESO

 1. Prendre consciència de la importància que té construir cases amb un mínim de condicions d’habitabilitat i respectant l’entorn natural.
 2. Descriure aspectes fonamentals relacionats amb la construcció d’habitatges i amb l’ús de les seves instal·lacions.
 3. Prendre consciència dels riscos que comporta la mala utilització de les eines, instal•lacions, màquines i aparells que es poden trobar dins dels habitatges.
 4. Diferenciar i descriure alguns elements que formen part de instal·lacions elèctriques, pneumàtiques, hidràuliques i de circuïts electrònics així com alguna aplicació d’aquestes instal·lacions o circuits.
 5. Diferenciar entre màquina automàtica i robot indicant els seus elements principals, així com alguna de les seves aplicacions.
 6. Prendre consciència de les implicacions que suposa l’evolució tecnològica vers la nostra societat.

Competències mínimes transversals de l’ESO

1.- Respectar les normes establertes per la vida social en la relació amb les persones, les instal·lacions i els equipaments.

2.- Conèixer i utilitzar habilitats socials bàsiques en la comunicació interpersonal.

3.- Participar en la vida de l’aula i de l’Institut.

4.- Ser, dialogant, escoltar als altres, contemplar diferents punts de vista i posar-se en el lloc de l’altre davant del conflicte.

5.- Ser capaç de treballar en equip.

6.- Presentar les feines amb cura, ordre, correcció i puntualitat.

7.- Fer la feina ben feta per superar-se i millorar.

8.- Analitzar i corregir les errades.