Currículum

Tecnología

Competències mínimes

Tecnologia 1r. ESO Planificar l’execució de projectes tecnològics senzills i dirigits, anticipant els recursos materials i humans necessaris. Interpretar croquis, esquemes i plànols entenent la relació entre l’escala del dibuix i les seves dimensions. Realitzar operacions bàsiques de muntatge i desmuntatge d’objectes i aparells senzills. Identificar, seleccionar i utilitzar eines i materials d’ús comú adients […]

+

Continguts nuclears

+

Criteris Avaluació

  DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA. AVALUACIÓ SUMATIVA. TECNOLOGIA ESO CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS D´AVALUACIÓ. Grup 1 Activitats objectives de resolució individual Grup 2 Activitats pràctiques individuals o col·lectives desenvolupades bàsicament al taller. Grup 3 Activitats individuals o col·lectives desenvolupades en el curs d’una sessió de classe. Observacions d’aula Grup 4 Normativa bàsica de centre de compliment […]

+

Equip de professors

Curs 2020-2021 Equip de professors/es Tecnologia NOM DEL PROFESSOR ENVIA MISSATGE WIKI INTERNET Ivan Domingo contacte Wiki d’Ivan Domingo Manel Pardines contacte Wiki de Manel Pardines Sergi Resa contacte Wiki de Sergi Resa Pilar Osete contacte Wiki de Pilar Osete

+

Materials

+