Currículum

Tecnología

Competències mínimes

Competències mínimes. Tecnología 1r. ESO Planificar l’execució de projectes tecnològics senzills i dirigits, anticipant els recursos materials i humans necessaris. Interpretar croquis, esquemes i plànols entenent la relació entre l’escala del dibuix i les seves dimensions. Identificar, seleccionar i utilitzar eines i materials d’ús comú adients per a treballs pràctics senzills. Valoració dels perills de […]

+

Continguts nuclears

+

Criteris Avaluació

  DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA. AVALUACIÓ SUMATIVA. TECNOLOGIA ESO CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS D´AVALUACIÓ. Grup 1 Activitats objectives de resolució individual Grup 2 Activitats pràctiques individuals o col·lectives desenvolupades bàsicament al taller. Grup 3 Activitats individuals o col·lectives desenvolupades en el curs d’una sessió de classe. Observacions d’aula Grup 4 Normativa bàsica de centre de compliment […]

+

Equip de professors

Curs 2016-2017 Equip de professors/es Tecnologia NOM DEL PROFESSOR ENVIA MISSATGE WIKI INTERNET Ivan Domingo contacte Wiki de Ivan Domingo Manel Pardines contacte Wiki de Manel Pardines Sergi Resa contacte Wiki de Sergi Resa Pilar Osete contacte Wiki de Pilar Osete  

+

Materials

+