Llengua Castellana

Criteris d’avaluació

Criteris d’avaluació. Llengua castellana

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1r ESO

 • Lectura obligatòria d’un llibre per trimestre amb activitats d’avaluació.
 • Prova escrita trimestral, tipificada i acordada pels Departaments.
 • Activitats d’aula: dictats, redaccions, comentaris, treballs, exposicions orals…
 • Observació d’aula: participació, deures, actitud…

2n ESO

 • Lectura obligatòria d’un llibre per trimestre amb activitats d’avaluació.
 • Prova escrita trimestral, tipificada i acordada pels Departaments.
 • Activitats d’aula: dictats, redaccions, comentaris, treballs, exposicions orals…
 • Observació d’aula: participació, deures, actitud…

3r ESO

 • Lectura obligatòria d’un llibre per trimestre amb activitats d’avaluació.
 • Prova escrita trimestral, tipificada i acordada pels Departaments.
 • Activitats d’aula: dictats, redaccions, comentaris, treballs, exposicions orals…
 • Observació d’aula: participació, deures, actitud…

4t ESO

 • Lectura obligatòria d’un llibre per trimestre amb activitats d’avaluació.
 • Prova escrita trimestral, tipificada i acordada pels Departaments.
 • Activitats d’aula: dictats, redaccions, comentaris, treballs, exposicions orals…
 • Observació d’aula: participació, deures, actitud…

1r Batxillerat

 • Prova escrita per avaluació.
 • Activitats d’aula: redaccions, comentaris de text, exposicions orals, treballs…
 • Lectures prescriptives per trimestre amb activitats d’avaluació.
 • Observació d’aula.

2n Batxillerat

 • Prova escrita per avaluació.
 • Activitats d’aula: redaccions, comentaris de text, exposicions orals, treballs…
 • Lectures prescriptives per trimestre amb activitats d’avaluació.
 • Observació d’aula.

Literatura catalana, castellana i universal

 • Prova escrita de cadascuna de les lectures prescriptives (6)
 • Comentaris de text de les lectures.
 • Valoració de les activitats de classe (exposicions orals, exercicis de creació, treballs…) i de casa.

RECUPERACIONS DURANT EL CURS

 • S’avaluarà l’alumne en funció de les competències no assolides.
 • L’avaluació és contínua, per tant una avaluació pot ésser superada si s’aprova la següent, si així ho determina el professor o la professora, en funció de les notes obtingudes o dels criteris d’avaluació de la matèria
 • El professor o la professora comentarà individualment a l’alumne-a com pot recuperar la matèria.
 • Hi haurà una recuperació a final de curs.

RECUPERACIONS DE CURSOS ANTERIORS

 • La prova inicial de curs servirà per recuperar el curs anterior, mentre no s’estableixin les proves extraordinàries de setembre.
 • Al llarg del curs, en especial al final de cada avaluació, es podrà recuperar la matèria tenint en compte les activitats del curs o altres que determini el professor o la professora.
 

Acords del 7 de setembre de 2011.