Currículum

Llengua Castellana

Criteris d’avaluació

  CRITERIS D’AVALUACIÓ DEPARTAMENTALS / CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ Grup 1 Activitats avaluatives de resolució individual sobre el contingut de la matèria, tipificada a cada departament Grup 2 Activitats avaluatives de resolució individual o grupal sobre el contingut dels llibres de lectura obligatòria oral o escrita Grup 3 Activitats individuals o col·lectives que s’allarguen […]

+

Competències mínimes

Competències mínimes.  Llengua Castellana 1r. ESO   Comprendre i interpretar les informacions més rellevants de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida quotidiana (narració, descripció, conversa i exposició), mitjançant diferents eines com el resum i l’esquema. Produir textos orals, escrits i audiovisuals amb adequació, cohesió, coherència i correcció (narració, descripció, conversa i exposició). Llegir […]

+

Continguts nuclears

  LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 1. LECTURA Lectura crítica i expressiva de textos de diferent tipologia: narració, descripció, exposició i argumentació. Lectura crítica i expressiva de textos periodístics, publicitaris, científico-tècnics, humanístics i literaris. 2. COMPRENSIÓ LECTORA Síntesi o resum, paràfrasi i esquematització de textos. Reconeixement de les parts d’un text (o d’un fragment) i dels […]

+

Criteris d’avaluació

Criteris d’avaluació. Llengua castellana CRITERIS D’AVALUACIÓ 1r ESO Lectura obligatòria d’un llibre per trimestre amb activitats d’avaluació. Prova escrita trimestral, tipificada i acordada pels Departaments. Activitats d’aula: dictats, redaccions, comentaris, treballs, exposicions orals… Observació d’aula: participació, deures, actitud… 2n ESO Lectura obligatòria d’un llibre per trimestre amb activitats d’avaluació. Prova escrita trimestral, tipificada i acordada […]

+

Equip de professors

Curs 2019-2020 Equip de Professors de Llengua Castellana PROFESSOR ENVIA MISSATGE WIKI INTERNET Vinyet Vidal contacte Wiki de Vinyet Vidal Lídia Gázquez contacte Wiki de Lídia Gázquez Pilar Tejero contacte Wiki de Pilar Tejero Débora Chomski contacte Wiki de Débora Chomski Isabel Soley contacte Wiki d’Isabel Soley Susanna Rusiñol contacte Wiki de Susanna Rusiñol Laia […]

+

Materials

Materials Didàctics del Departament de Llengua Castellana ACTIVITATS COMPETÈNCIES ACTIVITATS REFLEXIVES ALTRES Documentación – Departamento de Castellano ESO Bachillerato

+