Ciències Naturals

Competències mínimes

Competències mínimes.
Ciències Naturals

1r. ESO

 1. Observar, analitzar, classificar i comparar objectes, organismes, fenòmens i processos relacionats amb l’entorn físic.
 2. Utilitzar de forma correcta l’instrumental necessari per fer observacions i experimentacions, tant en el treball de camp com en el laboratori o taller.
 3. Identificar preguntes o problemes i obtenir conclusions basades en proves, aplicant en situacions senzilles el mètode científic.
 4. Comunicar els raonaments i les conclusions aconseguits mitjançant l’aplicació del mètode científic, distingint entre coneixements científics i paracientífics.
 5. Descriure el model actual sobre l’Univers i reconèixer que està constituït per diferents tipus d’unitats discretes de matèria (àtoms i molècules, minerals, roques, cèl·lules, organismes,…).
 6. Identificar i descriure les principals categories d’éssers vius i les estretes interdependències amb el medi físic, així com identificar la flora i la fauna dels ecosistemes locals.
 7. Identificar i descriure les principals categories de minerals i roques, valorant les seves aplicacions.
 8. Analitzar els processos lligats a l’hidrosfera i l’atmosfera com a subministradors de recursos, com a origen de riscos naturals i com a sensibles als impactes humans.
 9. Descriure i explicar les propietats de la matèria i dels seus estats, donant exemples de situacions quotidianes en l’ús dels materials.
 10. Avaluar la sostenibilitat ambiental a partir de criteris fonamentats en el coneixement científic de les dependències ambientals i de la satisfacció de les necessitats humanes.

2n. ESO

 1. Observar, analitzar, classificar i comparar objectes, organismes, fenòmens i processos relacionats amb l’entorn físic.
 2. Utilitzar de forma correcta l’instrumental necessari per fer observacions i experimentacions, tant en el treball de camp com en el laboratori o taller.
 3. Identificar preguntes o problemes i obtenir conclusions basades en proves, aplicant en situacions senzilles el mètode científic.
 4. Comunicar els raonaments i les conclusions aconseguits mitjançant l’aplicació del mètode científic, distingint entre coneixements científics i paracientífics
 5. Descriure el model actual sobre l’Univers i reconèixer que està constituït per diferents tipus d’unitats discretes de matèria (àtoms i molècules, minerals, roques, cèl·lules, organismes,…).
 6. Descriure l’estructura i el funcionament dels ecosistemes i de la biosfera i valorar la necessitat de la seva conservació.
 7. Analitzar els processos lligats a d’hidrosfera i l’atmosfera com a subministradors de recursos, com a origen de riscos naturals i com a sensibles als impactes humans.
 8. Identificar i descriure el moviment i les forces a partir de gràfics i de la resolució de situacions problema.
 9. Valorar i analitzar la naturalesa canviant del món en funció de les interaccions energètiques.
 10. Avaluar la sostenibilitat ambiental a partir de criteris fonamentats en el coneixement científic de les dependències ambientals i de la satisfacció de les necessitats humanes.

3r. ESO

BIOLOGIA I GEOLOGIA

 1. Observar, analitzar, classificar i comparar objectes, organismes, fenòmens i processos relacionats amb l’entorn físic.
 2. Utilitzar de forma correcta l’instrumental necessari per fer observacions i experimentacions, tant en el treball de camp com en el laboratori o taller.
 3. Identificar preguntes o problemes i obtenir conclusions basades en proves, aplicant en situacions senzilles el mètode científic.
 4. Comunicar els raonaments i les conclusions aconseguits mitjançant l’aplicació del mètode científic, distingint entre coneixements científics i paracientífics.
 5. Descriure el model actual sobre l’Univers i reconèixer que està constituït per diferents tipus d’unitats discretes de matèria (àtoms i molècules, minerals, roques, cèl·lules, organismes,…).
 6. Valorar l’estructura i funcionament del cos humà per tal de tenir cura de la salut i adquirir els hàbits d’higiene, alimentació i profilaxi útils al llarg de la vida.
 7. Descriure l’anatomia humana identificant els principals òrgans, sistemes i aparells que constitueixen el cos humà.
 8. Explicar el funcionament del cos humà analitzant la localització dels processos de nutrició, relació i reproducció.
 9. Ser capaç d’interpretar, valorar i justificar el paisatge a nivell local com a cas concret de la interacció entre dinàmica geològica, éssers vius, temps meteorològic, presència humana i percepció estètica.
 10. Avaluar la sostenibilitat ambiental a partir de criteris fonamentats en el coneixement científic de les dependències ambientals i de la satisfacció de les necessitats humanes.


FÍSICA I QUÍMICA

 1. Observar, analitzar, classificar i comparar objectes, organismes, fenòmens i processos relacionats amb l’entorn físic.
 2. Utilitzar de forma correcta l’instrumental necessari per fer observacions i experimentacions, tant en el treball de camp com en el laboratori o taller.
 3. Identificar preguntes o problemes i obtenir conclusions basades en proves, aplicant en situacions senzilles el mètode científic.
 4. Comunicar els raonaments i les conclusions aconseguits mitjançant l’aplicació del mètode científic, distingint entre coneixements científics i paracientífics.
 5. Descriure el model actual sobre l’Univers i reconèixer que està constituït per diferents tipus d’unitats discretes de matèria (àtoms i molècules, minerals, roques, cèl·lules, organismes,…).
 6. Descriure i explicar les propietats de la matèria i dels seus estats, donant exemples de situacions quotidianes en l’ús dels materials.
 7. Interpretar i analitzar la taula periòdica dels elements com a classificació que sintetitza les característiques dels diferents elements.
 8. Anomenar, utilitzant la nomenclatura adient, diferents compostos químics d’ús o presència quotidiana.
 9. Descriure i identificar el canvi químic com a responsable de múltiples processos que condicionen la nostra qualitat de vida.
 10. Avaluar la sostenibilitat ambiental a partir de criteris fonamentats en el coneixement científic de les dependències ambientals i de la satisfacció de les necessitats humanes.

4t. ESO

 1. Observar, analitzar, classificar i comparar objectes, organismes, fenòmens i processos relacionats amb l’entorn físic.
 2. Utilitzar de forma correcta l’instrumental necessari per fer observacions i experimentacions, tant en el treball de camp com en el laboratori o taller.
 3. Identificar preguntes o problemes i obtenir conclusions basades en proves, aplicant en situacions senzilles el mètode científic.
 4. Comunicar els raonaments i les conclusions aconseguits mitjançant l’aplicació del mètode científic, distingint entre coneixements científics i paracientífics,
 5. Descriure el model actual sobre l’Univers i reconèixer que està constituït per diferents tipus d’unitats discretes de matèria (àtoms i molècules, minerals, roques, cèl·lules, organismes,…).
 6. Anomenar, utilitzant la nomenclatura adient, diferents compostos químics d’ús o presència quotidiana.
 7. Descriure i identificar el canvi químic com a responsable de múltiples processos que condicionen la nostra qualitat de vida.
 8. Identificar i descriure el moviment i les forces a partir de gràfics i de la resolució de situacions problema.
 9. Valorar i analitzar la naturalesa canviant del món en funció de les interaccions energètiques.
 10. Avaluar la sostenibilitat ambiental a partir de criteris fonamentats en el coneixement científic de les dependències ambientals i de la satisfacció de les necessitats humanes

Competències mínimes transversals de l’ESO

1.- Respectar les normes establertes per la vida social en la relació amb les persones, les instal·lacions i els equipaments.

2.- Conèixer i utilitzar habilitats socials bàsiques en la comunicació interpersonal.

3.- Participar en la vida de l’aula i de l’Institut.

4.- Ser, dialogant, escoltar als altres, contemplar diferents punts de vista i posar-se en el lloc de l’altre davant del conflicte.

5.- Ser capaç de treballar en equip.

6.- Presentar les feines amb cura, ordre, correcció i puntualitat.

7.- Fer la feina ben feta per superar-se i millorar.

8.- Analitzar i corregir les errades.