Auxiliar Infermeria

Criteris d’avaluació CFGM CAI

L’avaluació dels Crèdits, es farà d’acord amb la ponderació següent:

C1. Operacions Administratives i Documentació Sanitària (64 hores) ● 40% Saber (conceptes)

● 40% Saber fer (procediments)

● 20% Saber estar (capacitats clau que indica del decret)

C2. L’Ésser Humà davant la Malaltia (64 hores) ● 40% Saber (conceptes)

● 40% Saber fer (procediments)

● 20% Saber estar (capacitats clau que indica del decret)

C3. Benestar dels Pacients: Necessitats d’Higiene, Repòs i Moviment (64 hores) ● 40% Saber (conceptes)

● 40% Saber fer (procediments)

● 20% Saber estar (capacitats clau que indica del decret)

C4. Cures Bàsiques d’Infermeria Aplicades a les Necessitats de l’Ésser Humà (256 hores) ● 30% Saber (conceptes)

● 50% Saber fer (procediments)

● 20% Saber estar (capacitats clau que indica del decret)

C5. Primers Auxilis (64 hores) ● 30% Saber (conceptes)

● 50% Saber fer (procediments)

● 20% Saber estar (capacitats clau que indica del decret)

C6.Higiene del medi hospitalari i neteja de material (96 hores) ● 40% Saber (conceptes)

● 40% Saber fer (procediments)

● 20% Saber estar (capacitats clau que indica del decret)

C7. Suport Psicològic als Pacients/Clients (64 hores) ● 40% Saber (conceptes)

● 40% Saber fer (procediments)

● 20% Saber estar (capacitats clau que indica del decret)

C8. Educació per a la Salut (32 hores) ● 30% Saber (conceptes)

● 50% Saber fer (procediments)

● 20% Saber estar (capacitats clau que indica del decret)

C9. Tècniques d’Ajuda Odontologicoestomatològica (96 hores) ● 40% Saber (conceptes)

● 40% Saber fer (procediments)

● 20% Saber estar (capacitats clau que indica del decret)

C10. Relacions en l’Equip de Treball (64 hores) ● 50% Saber (conceptes)

● 30% Saber fer (procediments)

● 20% Saber estar (capacitats clau que indica del decret)

C11. Formació i Orientació Laboral (64 hores) ● 50% Saber (conceptes)

● 30% Saber fer (procediments)

● 20% Saber estar (capacitats clau que indica del decret)

C12. Síntesi (62 hores) Es concretarà a l’inici de maig.

El Crèdit de síntesi es cursa la segona quinzena de maig.

Formació en Centres de Treball (410 hores) L’alumnat podrà iniciar la FCT després de la primera avaluació i en el cas d’haver superat els crèdits procedimentals:

● C3. Benestar dels Pacients: Necessitats d’Higiene, Repòs i Moviment. (Realitzar mobilitzacions)

● C4.Cures Bàsiques d’Infermeria Aplicades a les Necessitats de l’Ésser Humà (Presa de constants vitals)

● C6. Cures Bàsiques d’Infermeria Aplicades a les Necessitats de l’Ésser Humà (Fer el llit hospitalari)

● C9. (En cas que el centre de pràctiques sigui una Clínica dental) (Identificar els elements bàsics d’una consulta dental)

Es valorarà d’acord amb la normativa establert pel Departament d’Ensenyament.

 

Les capacitats clau s’avaluen durant les classes teòriques i en la realització de simulacions i activitats pràctiques, mitjançant la coavaluació, autoavaluació i la valoració del professorat. Les capacitats clau a desenvolupar en el cicle formatiu de CAI són:

  • Capacitat de resolució de problemes
  • Capacitat d’organització del treball
  • Capacitat de treball en equip
  • Capacitat d’autonomia
  • Capacitat de relació interpersonal
  • Capacitat d’iniciativa
  • Capacitat de responsabilitat en el treball

 

Decret 203/1997, de 30 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de cures auxiliars d’infermeria (DOGC núm. 2464, de 28.8.1997)